Το τµήµα λογιστικών υπηρεσιών της AXION είναι στελεχωμένο με προσωπικό, το οποίο διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση,  για την ολοκληρωμένη υποστήριξη και οργάνωση των λογιστηρίων, κάθε µορφής επιχείρησης.

Οι βασικές εργασίες που αναλαμβάνουμε :

 • Οργάνωση και Επίβλεψη / Εποπτεία Λογιστηρίων.
 • Πρώτη Εγκατάσταση και Οργάνωση Νέων Λογιστηρίων
 • Ολοκληρωμένη Λογιστική Παρακολούθηση της επιχείρησης, λογιστικές εγγραφές με δικό μας προσωπικό ή προσωπικό της εταιρίας που θα εκπαιδεύσουμε εμείς
 • Σύνταξη Οικονομικών & Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εναρµονισµένων µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
 • Λογιστικές Υπηρεσίες τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά, στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης.
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Συστάσεις εταιριών, Ενάρξεις, Μεταβολές, Διακοπές
 • Σύνταξη Δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΕΕ).
 • Διεκπεραίωση Εξωτερικών Γραφειοκρατικών Εργασιών με το Δημόσιο (Υπουργείο, Εφορία, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια).
 • Αναδιοργάνωση Λογιστηρίου, Διαδικασιών, Περιγραφή Θέσεων Εργασίας
 • Μηχανογράφηση Λογιστηρίου. Συμμετοχή στην επιλογή και εγκατάσταση του κατάλληλου για την εταιρία, προγράμματος (software) και συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής κατάλληλου συνεργάτη.
 • Αρχική
 • Ποιοι Είμαστε
 • Πελατολόγιο
 • Θέσεις Εργασίας
 • Επικοινωνία