Σε μια περίοδο διαρκών ριζικών φορολογικών αλλαγών, όπως αυτή που διανύουμε, η εταιρία μας προσπαθεί να εναρμονίσει την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία,  με τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης και του κάθε φορολογούμενου πολίτη, αναπτύσσοντας ένα εμπεριστατωμένο και αποτελεσματικό φορολογικό σχεδιασμό.

Οι βασικές εργασίες που αναλαμβάνουμε :

 • Φοροτεχνική Υποστήριξη Εταιρειών και Παροχή Φορολογικών Συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο ποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.
 • Σύνταξη και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Νομικών και Φυσικών Προσώπων.
 • Πλήρη και αποτελεσματική υποστήριξη σε περίπτωση Φορολογικών Ελέγχων και Διευθέτηση Φορολογικών Εκκρεμοτήτων.
 • Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική.
 • Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων (Ελληνικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, Ευρωπαϊκό Δίκαιο).
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας – Φορολογία Χαρτοσήμου – Λοιπές Φορολογίες
 • Παρακολούθηση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων με σκοπό την ελάφρυνση των φορολογικών βαρών, στο πλαίσιο της νομιμότητας.
 • Υποστήριξη Ενδοομιλικών Συμβάσεων με ιδιαίτερη προσοχή στις Συμβάσεις με Χώρες με Προνομιακό Φορολογικό Καθεστώς.
 • Ειδικά Θέματα Φορολογίας Φυσικών Προσώπων
 • Φορολογικός Σχεδιασμός Κατοίκων Εξωτερικού
 • Αρχική
 • Ποιοι Είμαστε
 • Πελατολόγιο
 • Θέσεις Εργασίας
 • Επικοινωνία