Η Τεκμηρίωση των Ενδοομιλικών Συναλλαγών είναι θέμα εξαιρετικής σημασίας για όλες τις Εταιρείες  που αποτελούν μέλη ενός μικρού ή μεγάλου Ομίλου και έχουν μεταξύ τους οποιουδήποτε είδους συναλλαγή.

Η υποχρέωση Τεκμηρίωσης και ο Σχηματισμός των Φακέλων για την εταιρία και τον όμιλο,  ακολουθούν τις οδηγίες του ΟΟΣΑ και  εφαρμόζονται με αυξημένη σχολαστικότητα στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ και φυσικά στην Ελλάδα. Τις οδηγίες του ΟΟΣΑ ακολουθεί αυστηρή λεπτομερέστατη νομοθεσία από κάθε κράτος, η οποία νομοθεσία εμπλουτίζεται σχεδόν κάθε χρόνο με ιδιαίτερα σύνθετες  απαιτήσεις.  Για τους μη συμμορφούμενους με την σχετική νομοθεσία προβλέπονται και επιβάλλονται διάφορες  ποινές από την ρυθμιστική αρχή.

Οι φάκελοι τεκμηρίωσης πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε κάθε περίπτωση τακτικού ή έκτακτου ελέγχου. Οι φάκελοι τεκμηρίωσης επίσης ελέγχονται οπωσδήποτε και από τους Ορκωτούς Ελεγκτές των εταιριών, ιδιαίτερα όταν εκδίδεται και φορολογικό πιστοποιητικό.

Δυστυχώς πολλοί μικροί όμιλοι συνδεδεμένων εταιριών επιβαρύνονται με την υποχρέωση σχηματισμού φακέλου ενώ οι συναλλαγές τους είναι απόλυτα συνήθεις και χαμηλού μεγέθους. Ο Νόμος όμως δεν είναι εύκολο να κάνει σχετική διάκριση, οι κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ είναι σαφείς και τα όρια των εξεταζομένων συναλλαγών χαμηλά.

Η εταιρία μας, με ιδιαίτερα πλούσια εμπειρία σε φορολογικούς ελέγχους αλλά και σε εξειδικευμένους ελέγχους για τις ενδοομιλικές συναλλαγές πλέον, είναι σε απόλυτη θέση και έχει την ικανότητα να διακρίνει το τυπικό από το ουσιαστικό και να επικεντρώσει το ενδιαφέρον της και την εργασία της στις συναλλαγές που κατά κανόνα αποτελούν τον στόχο παρόμοιων ελέγχων. Ενδεικτικά αναφέρουμε, τριγωνικές συναλλαγές με χώρες που έχουν προνομιακό φορολογικό συντελεστή, διοικητικές δαπάνες, υπηρεσίες software κλπ. Στο πλαίσιο αυτό αφενός μεν σε συνεργασία με την οικονομική διεύθυνση ή την  διοίκηση της εταιρίας, βοηθούμε στον σχεδιασμό και την εφαρμογή εσωτερικών διαδικασιών και σχεδιασμού ώστε να εξασφαλίζεται εγκαίρως η ικανή τεκμηρίωση των συναλλαγών και αφετέρου στην αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος και στην υποστήριξη της εταιρίας σε κάθε φορολογικό έλεγχο με θέμα το αντικείμενο μας.

Το τμήμα της ΑΧΙΟΝ που ασχολείται με την τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών αποτελείται από λογιστές, φορολογικούς συμβούλους και οικονομικούς αναλυτές και μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπόνηση των απαιτούμενων φακέλων τεκμηρίωσης, ενδεικτικά:

  • Transfer Pricing, προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών.
  • Προετοιμασία & Υποβολή Συνοπτικού Πίνακα
  • Επιλογή μεθόδου – Συγκριτική Ανάλυση.
  • Παραβάσεις & Πρόστιμα Ενδοομιλικών Συναλλαγών
  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου για Transfer Pricing
  • Προέγκριση Ενδοομιλικών Συναλλαγών.
  • Τήρηση της Αρχής των Ίσων Αποστάσεων
  • Σχεδιασμός Πολιτικών Τιμολόγησης
  • Διαρκής Έλεγχος Ενδοομιλικών Συναλλαγών
  • Υποστήριξη Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης (APA’ s)