Όρια Συναλλαγών Υπόχρεων για Συνοπτικό Πίνακα

Οι κάτωθι υπόχρεοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης, εφόσον :

α) οι συνολικές συναλλαγές (αθροιστικά  πωλήσεις και αγορές )  ή η μεταφορά  λειτουργιών ανέρχονται μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως και όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ «ανά φορολογικό έτος» ή

β) οι συνολικές συναλλαγές (αθροιστικά  πωλήσεις και αγορές )  ή η μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι  του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ετησίως, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ «ανά φορολογικό έτος».

Για την εφαρμογή των προηγούμενων περιπτώσεων α’ και β’, ως κύκλος εργασιών, σε περίπτωση ομίλου, λαμβάνεται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ:

ι) των ακαθαρίστων εσόδων του υπόχρεου όπως αυτά προκύπτουν σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και

ιι) του ποσού κατά το οποίο συμβάλλει ο υπόχρεος στα ακαθάριστα έσοδα του ενοποιημένου ισολογισμού του ομίλου σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες των Δ.Π.Χ.Α. και Δ.Λ.Π., εφόσον υπάρχει υποχρέωση τήρησης αυτών.

Σε περίπτωση μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα αυτή θα πρέπει να διαθέτει στον έλεγχο και τα στοιχεία του κεντρικού της στην αλλοδαπή που να αποδεικνύουν το ύψος των μεταξύ τους συναλλαγών και των ακαθαρίστων εσόδων της.

  • Ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών είναι συνοδευτικός του φακέλου τεκμηρίωσης. Εφόσον δεν υφίσταται για μία συνδεμένη επιχείρηση υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης, δεν υποβάλλεται συνοπτικός πίνακας. Δηλαδή, εταιρίες που δεν υπερβαίνουν το όριο συναλλαγών, όπως ορίζεται ανωτέρω, δεν υποβάλλουν συνοπτικό πίνακα επειδή απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης φακέλου τεκμηρίωσης.
  • Η μέθοδος τεκμηρίωσης μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε κατηγορία συναλλαγών. Επίσης, για την ίδια κατηγορία συναλλαγών μπορεί να δηλωθούν πλέον της μιας μέθοδοι τεκμηρίωσης.

  • Αρχική
  • Ποιοι Είμαστε
  • Πελατολόγιο
  • Θέσεις Εργασίας
  • Επικοινωνία