Η προθεσμία υποβολής του συνοπτικού πίνακα και κατάρτισης του φακέλου τεκμηρίωσης μετατέθηκε στη λήξη προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος. Άρα, η ακριβής προθεσμία υποβολής είναι στις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται του φορολογικού, βάσει του άρθρου 68 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013). Ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο TaxisNet (ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ) από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Εάν δοθεί παράταση στην δήλωση εισοδήματος, παρασύρεται και η προθεσμία υποβολής του συνοπτικού πίνακα για το ίδιο ακριβώς διάστημα.

Η σύνταξη του φακέλου τεκμηρίωσης, πραγματοποιείται εντός 6 μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου προέκυψε η ανάγκη επικαιροποίησης. Η επικαιροποίηση αφορά κυρίως μεταβολές στις συνθήκες αγοράς που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου.

Επίσης, ο φάκελος τεκμηρίωσης τηρείται στην έδρα του υπόχρεου για όσο διάστημα υφίσταται υποχρέωση διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων του φορολογικού έτους. Εφόσον ζητηθεί για έλεγχο από τη φορολογική διοίκηση, πρέπει να παραδοθεί στην αρμόδια αρχή το αργότερο εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

  • Αρχική
  • Ποιοι Είμαστε
  • Πελατολόγιο
  • Θέσεις Εργασίας
  • Επικοινωνία